Vyhlásenie 
o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením GDPR[1] a Zákonom o ochrane osobných údajov[2] prevádzkovateľ, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (www.spoludokazemevela.sk) (ďalej len „Vyhlásenie“) poskytuje základné informácie o vašich právach pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou a informácie o prístupe k osobným údajom.

ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Linka pre verejnosť

Na základe oprávneného záujmu spoločnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, za účelom ochrany spoločnosti pre riešenie krízových, nežiadúcich a neštandardných stavov, hovorov s nevhodným obsahom a iných situácií nahlasovaných verejnosťou (Linka pre verejnosť – externá linka) spoločnosť SLOVNAFT, a.s. eviduje údaje z telefonického hovoru a vyhotovuje audiozáznam telefonických hovorov.

Audiozáznam telefonického hovoru v prípade Linky pre verejnosť – externá linka, uchovávame po dobu 72 hodín od jeho zaznamenania, okrem záznamu telefonického hovoru, využitého na preukazovanie právnych nárokov. Evidované osobné údaje z telefonického hovoru budú chovávané počas kalendárneho roka, v ktorom boli zaevidované a pod dobu maximálne 30 dní po skončení daného kalendárneho roka. V prípade zistenia incidentu, dokumentovania, prešetrovania alebo zisťovania okolností podľa jednotlivých účelov spracúvania, sú záznamy uchovávané až do doby ukončenia úkonov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov.

Najdiplomovka

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať za účelom organizácie súťaže Najdiplomovka (ďalej aj ako „súťaž“) (v rozsahu najmä, nie však výlučne: i) identifikácia účastníka súťaže, ii) kontaktné údaje školiteľa, resp. inej osoby na vysokých školách/univerzitách, resp. ich fakultách (ďalej aj ako „škola“), ktorá je upovedomená o skutočnosti, že diplomová práca bola zapojená do súťaže, iii) zaradenia do databázy účastníkov súťaže, iv) vyhodnotenia súťaže, v) komunikácie s účastníkom, vi) odovzdania výhier výhercom prevodom na bankový účet, vii) uzatvorenia darovacej zmluvy so školou), ako aj za účelom viii) propagácie prevádzkovateľa prostredníctvom odmenených fyzických osôb a škôl, ktoré sa zapoja do súťaže (napr. formou šírenia obrazových záznamov (fotografie), zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na vybraných internetových stránkach, či na sociálnych sieťach).

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame na základe vami udeleného súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Vaše osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže spracúvame po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Osobné údaje výhercov slúžiace na našu propagáciu používame a zverejňujeme po dobu 1 roka po ukončení súťaže. Po uplynutí tejto doby môžeme spracúvať vaše osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo našim oprávneným záujmom, napr. na účely našej právnej ochrany ako prevádzkovateľa (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u prevádzkovateľa a pod.).

Vaše osobné údaje spracúvame tiež na účely plnenia našich zákonných povinností pri vedení účtovníctva v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce z platného zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov). Osobné údaje spracúvané za účelom vyhotovenia účtovných a daňových dokladov uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto doklady týkajú.

Osobné údaje zástupcov školy spracúvame na účely uzatvorenia darovacej zmluvy so školou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Osobné údaje v tejto súvislosti uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely archivácie po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti darovacej zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme so školou uzatvoriť zmluvný vzťah a poskytnúť finančný dar.

Talenty Novej Európy

Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať za účelom realizácie a vyhodnotenia grantového programu „Talenty Novej Európy“ (ďalej len „Program“), ktorý ako spoločný prevádzkovateľ realizujeme spolu s: Nadácia CEF, Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31782876, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: 203/Na-96/129 (ďalej len „Nadácia“) (v rozsahu najmä, nie však výlučne: i) uvedenom v online prihláške a pripojených dokumentoch - motivačný list, potvrdenie o návšteve školy, diplomy, úspechy a pod., za účelom realizácie, vyhodnocovania, posudzovania a vybratia víťazov Programu, ako aj za účelom komunikácie s uchádzačmi a víťazmi Programu, ii) v rozsahu meno, priezvisko, vek, bydlisko, oblasť činnosti, ktorej sa podporení uchádzači venujú, ich úspechy a aktivity môžu byť zverejnené aj v materiáloch (napr. výročná správa), na webových stránkach a sociálnych sieťach Nadácie a našej spoločnosti na webovej stránke Programu, ako aj v externých regionálnych a celoslovenských médiách za účelom propagácie Programu a vybraných uchádzačov, iii) v rozsahu vyhotovovania fotografických a video záznamov počas finálového kola z jednotlivých osobných prezentácií uchádzačov, ktoré budú zverejnené na vybraných web stránkach propagujúcich Program, sociálnych sieťach, prípadne ďalších médiách. Záznamy môžu byť použité pre účely informovania o príprave budúcich ročníkov Programu.

Vaše osobné údaje môžeme v tejto súvislosti spracúvať aj za účelom zasielania newslettra o Programe v rozsahu e-mailovej adresy, za účelom zasielania newslettera/informácií o organizovaní ďalších ročníkov Programu.

Osobné údaje osôb, ktoré získali grant, budú našou spoločnosťou a Nadáciou, t. j. v pozícii spoločných prevádzkovateľov spracúvané po dobu 10 rokov od ich získania. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré grant nezískali, spracúvame ako spoloční  prevádzkovatelia po dobu 3 rokov od ich získania. Po uplynutí vyššie uvedenej doby bezodkladne vykonáme likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z našich informačných systémov (t. j. z informačných systémov Nadácie ako aj našej spoločnosti).

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame (ako spoloční prevádzkovatelia s Nadáciou) na základe vami udeleného súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Iné

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ako prevádzkovateľom na ďalšie účely neuvedené v tomto Vyhlásení nájdete v jednotlivých vyhláseniach o spracúvaní osobných údajov podľa účelov spracúvania, ktoré sú dostupné na webovom sídle spoločnosti www.slovnaft.sk, O nás, odkaz Ochrana osobných údajov.

Po uplynutí lehôt na uchovávanie osobných údajov uvedených pri jednotlivých účeloch spracúvania budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.).

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení GDPR alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov [3].

Spoločnosť môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, resp. tretím osobám ako sú napr. právni zástupcovia (advokáti), notári, exekútori, audítori, daňoví poradcovia, poisťovne, v ktorých spoločnosť poisťuje svoje riziká, banky, Slovenská pošta, a.s., sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa, (jedná sa napr. o členov skupiny SLOVNAFT poskytujúcich spoločnosti rôzne služby), iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov. Spoločnosť vyhlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa (spoločnosti) je zverejnený a aktualizovaný na webovom sídle spoločnosti www.slovnaft.sk.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež ďalej poskytnuté spoločnosti MOL Nyrt., so sídlom Dombovari ut 28., Budapešť, Maďarsko, na základe oprávneného záujmu na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny MOL.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvané na účely uvedené v tomto Vyhlásení nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, ani vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

E-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk

Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA GDPR A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nariadenie GDPR, resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä čl. 15-22, čl. 77, čl. 79, čl. 82 Nariadenia GDPR, § 21 – 28, § 38 Zákona o ochrane osobných údajov). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu a voči zasielaniu priamych marketingových správ, máte právo na prenosnosť údajov. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

Právo na informácie

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, vrátane hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov ako je účel, právny základ a doba uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín, tiež uvedenie primeraných a vhodných záruk), oprávnené záujmy prevádzkovateľa a/alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a vaše možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu). V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba musí byť informovaná zrozumiteľným spôsobom o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené informácie tým, že sprístupní Vyhlásenie. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v rozsahu, v akom už dané informácie ako dotknutá osoba máte.

Právo na prístup k údajom

Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvajú alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby. Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti.

Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba má prístup k nasledovným informáciám: o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo tiež dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené určité dôvody. Dôvodmi, pre ktoré je prevádzkovateľ povinný vymazať vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti sú napríklad: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe, ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Prevádzkovateľ nebude môcť v niektorých prípadoch vašej žiadosti vyhovieť napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto údaje poskytli, bránil ak:

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu sobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak ste namietli voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa na takéto účely už nesmú spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore s Nariadením GDPR alebo Zákonom o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievať, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR/Zákonom o ochrane osobných údajov došlo k porušeniu vašich práv. Návrh na začatie konania (žalobu) môžete podať na súde členského štátu, kde má prevádzkovateľ prevádzkareň alebo na súde vášho obvyklého pobytu (bydliska).

Právo na náhradu škody a zodpovednosť

Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia Nariadenia GDPR, resp. Zákona o ochrane osobných údajov má právo na náhradu utrpenej škody od prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním, ktorého sa zúčastnil a ktoré bolo v rozpore s Nariadením GDPR, resp. Zákonom o ochrane osobných údajov (za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním). Prevádzkovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobnú nezákonným spracúvaním, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu (vznik škody nezavinil).

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie GDPR“)

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

[3] Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov; Zákon o ochrane osobných údajov a iné